સમુદ્રમંથન – એક સફર

SM 1 - Copy (2)

દુનિયાની કોઇ પણ સંસ્કૃતિ કેમ ન હોય, તેણે ઇતિહાસના પાનાઓ પર પાડેલી ભાત તેની આવનારી પેઢીઓ માટેનો દિશાસૂચક વારસો બની રહે છે. અને આ ભાત પાડે છે, તે સંસ્કૃતિએ સાક્ષી ભરેલી ઘટનાઓના વળાંકો. આવી જ એક ’ટર્નિંગ પોઇંટ’ સમી ઘટનાની વાત લઇને આવ્યું છે સમુદ્રમંથન. ગુજરાતની વેપારી પ્રજાનો આધાર અને પોતાનું આખુંય આયખું દરિયાના ખોળે વીતાવનારી એવી એવી સાગરખેડૂ ખારવા કોમના ઇતિહાસના એક સ્મરણીય પ્રકરણને તાજું કરે છે સમુદ્રમંથન.

Continue reading “સમુદ્રમંથન – એક સફર”